Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer

Informatie

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. streeft er naar om de informatie op deze website zo actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en betrouwbaar te houden. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit van de inhoud kunnen wij niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van deze website en de eventuele gevolgen daarvan. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Evenmin wordt een aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele wijzigingen, fouten, dan wel andere onvolkomenheden in technische en inhoudelijke zin.

Hyperlinks

Het gebruik maken van hyperlinks naar websites van derden geschiedt geheel voor eigen risico en Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik en de inhoud van deze website(s) van derden. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden.

Aanpassing en herziening

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. behoudt zich het recht voor om de website zonder nadere aankondiging deels of volledig te herzien, dan wel daarin inhoudelijke wijzigingen (content) aan te brengen.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy statement

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze privacy statement. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de AVG.

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V., gevestigd aan Molenvliet 51, 3335 LH ZWIJNDRECHT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@demaasbv.nl Molenvliet 51 3335 LH ZWIJNDRECHT 010 - 4196530

Persoonsgegevens die wij verwerken

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam – Functietitel - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Sofinummer - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bnmotoren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V.) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Hieronder volgt een overzicht van de bewaartermijnen van de gebruikelijke persoonsgegevens gekoppeld aan:

  • Sollicitanten: vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd;
  • Potentiele medewerkers: met expliciete toestemming van de betrokkene één jaar;
  • Medewerkers: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;
  • Interne IT-toepassingen: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;
  • Ingeleende personen: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;
  • Klanten: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;
  • Leveranciers: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;                                                         

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. bewaart uw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hierboven is aangegeven, tenzij wij op grond van een (gewijzigde) wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of indien langer bewaren noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bnmotoren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze opdrachtgevers, de gebruikers van onze website en bezoekers van onze vestigingslocaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van hun persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons per telefoon of via info@demaasbv.nl.

Contact en klachten

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. via c.schuring@demaasbv.nl.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de wijze waarop Machine- en Motorenfabriek “de Maas” B.V. uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft afgehandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@demaasbv.nl.